מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

האם תאגידים מחויבים לתרום בצורה אפקטיבית?

דה-מרקר, 14.7.2011

בכנס נאמני מידות נשא דברים נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס מאיר שמגר. שמגר התייחס לחובה המוטלת על תאגידים לוודא שהשקעותיהם החברתיות מועברות לגופים שישתמשו בהן באופן אפקטיבי, הן מתוך עקרונות היסוד של דיני התאגידים והן מתוך העובדה שבשל הזיכוי במס על תרומות הציבור כולו שותף בעקיפין לתרומה. 

 

תקציר ההרצאה התפרסם בדה-מרקר ביום 14.7.2011. להורדת התקציר

 

"תאגידים בורסאיים חייבים לנהל את עסקיהם, בין היתר, במטרה להשיא רווח לבעלי המניות שלהם. זוהי הנחה בסיסית בדיני התאגידים והיא אף באה לידי ביטוי בחוק החברות התשנ”ט - 1999. מחובה כללית זו נגזרות משמעויות שונות בנוגע לניהול הנדרש של התאגידים. לדוגמה, מצופה כי טרם יבצע השקעה כספית או רכישה יבדוק התאגיד שההשקעה חכמה, שיש לה סיכוי להניב רווחים, שמושא ההשקעה מתנהל בצורה ראויה, שהמצגים שניתנו לקראת ההשקעה אכן מהימנים ונכונים וכמובן, שההשקעה נעשית בצורה אתית ושקופה ואין ניגוד עניינים בביצועה. תאגיד שיבצע השקעות שלא בדרך כזו יהיה חשוף לתביעה אפשרית מצד בעלי מניותיו.

 

אך מה בדבר ההשקעות החברתיות של התאגיד? האם גם לגביהן חלות חובות כלשהן? זכותו של תאגיד לתרום למטרה חברתית מוסדרת בחוק החברות הנ”ל (ר’ סעיף 11 “תכלית החברה”); אך האם התאגיד רשאי לתרום למי שנראה לו ובאופן שיחפוץ, או שגם לגבי תרומותיו עליו להפעיל שיקול דעת ולוודא שהן ניתנות לארגונים אפקטיביים ונעשות באופן שקוף ואתי? כיום מקובל שתאגידים מקצים חלק מרווחיהם להשקעה בחברה הכללית ) society ( במטרה לחזק אותה ומתוך הבנה שהחברה היא זו שמאפשרת לתאגיד להתפתח ולהרוויח. לא נדון במסגרת זו בשאלה האם תאגידים תורמים די ומה השיעור הראוי לתרומה; אלא נתמקד בשאלת חובת האפקטיביות של התאגידים בתרומותיהם. האם יש חובה כזו? ואם כן – מה משמעותה? השאלה רלוונטית לא רק בהיבט התיאורטי: תרומות תאגידים בישראל מסתכמות במאות מיליוני שקלים בשנה וייתכן שאף יותר, מה שהופך את השאלה למעשית מאד.

 

נראה לנו כי חלה חובה משפטית על התאגיד לתרום בצורה אפקטיבית ולדווח באופן שקוף על תרומות אלה. אמנם עדיין אין הוראת חוק ספציפית לחובה זו, אך היא נובעת מעקרונות היסוד של דיני התאגידים, מחובות האמון והנאמנות, הגילוי הנאות והאחריות של הדירקטורים לניהול התקין והראוי של התאגיד. כשם שעל התאגיד להשקיע את כספיו באופן שישיא רווחים, כך גם בנוגע לתרומות או במינוח העדיף “השקעות חברתיות” התאגיד חייב להעבירן לגופים שיש יסוד להניח שישתמשו בהן בצורה אפקטיבית. קרי, התאגיד צריך לוודא שהעמותות שלהן הוא מעביר כספים מתנהלות כהלכה וביעילות, ובעיקר שהן מצליחות ואפקטיביות במימוש מטרותיהן החברתיות. מקור נוסף לחובה להשקעה חברתית אפקטיבית מצוי בעובדה שהמחוקק מאפשר לתורם לקבל זיכוי ממס בגין תרומותיו. כלומר, הציבור כולו שותף בעקיפין בתרומות הניתנות, דבר שמחזק את הצורך לתרום בצורה שקופה, אתית, יעילה ואפקטיבית.

 
מידת הבדיקה המתחייבת קשורה כמובן לסכום הנתרם. ככל שסכום התרומה עולה, נראה לנו כי על התאגיד (בעצמו או באמצעות גוף מטעמו) לבצע בדיקת נאותות לעמותה הנתרמת, כדי לוודא שהכספים מגיעים ליעדם ובעיקר שהם מצליחים לחולל את השינוי החברתי הנדרש. לעניין זה, ייתכן והאישורים הפורמליים המקובלים כיום - “אישור ניהול תקין” ו”אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה” - אינם מספקים. אישורים אלה מעידים כי הגופים הנתרמים מתנהלים בצורה פורמלית תקינה, וכי הם מגישים דוחות כספיים ודיווחים נחוצים אחרים. ברם, אין הם מעידים על האפקטיביות של פעילות העמותה: האם פעילותה מיטיבה עם הנצרכים לשירותיה? האם ניתן היה להיטיב יותר במסגרת המשאבים הנתונה? האם העמותה יודעת לדווח על הישגיה? האם מודל הפעולה של העמותה נבדק ונמצא אפקטיבי? יתר על כן, ייתכן ועל התאגיד לקבוע אסטרטגיה לתרומותיו ואף יעדים שיאפשרו לו לבחון אם התרומות שלו היו אפקטיביות והשיגו את ההשפעה המצופה.
 
כדי לקדם את השיח הציבורי בעניין אפקטיביות יעניקו השנה הארגונים “מידות”,”מעלה”, “מרכז שיתופים” ו”גיידסטאר” אותות לתורמים אפקטיביים, בחלוקה לקטגוריות של תורם פרטי ותאגיד ולעמותות אפקטיביות. הסכמתי לבקשה לשמש כנשיא הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים באותות, מתוך אמונה, כי הענקת האותות תציב סטנדרטים של איכות, אחריות ומובילות חברתית ותתרום לעשייה חברתית אפקטיבית יותר המיטיבה עם החברה כולה."
 
האם תאגידים מחויבים לתרום בצורה אפקטיבית?
תגיות:
מאמרים נוספים באותו נושא:

נא להשאיר פרטים