מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הדרך למנהיגות: ניתוח תחום פיתוח מנהיגות העתיד של ישראל

 
מטרת הדוח
דוח זה הוא שני בסדרה של פרסומים* שמהווים מוצר משלים לכלי העיקרי שמציעה מידות: הערכה ודירוג של עמותות. דירוג מידות מאבחן עמותות ומעריך את סיכוייהן להיות אפקטיביות, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של מוטביהן.  סקירה של תחום פעולה שלם במגזר השלישי תסייע הן לשחקנים הפועלים בו והן למשקיעים החברתיים – משרדי ממשלה, קרנות, תאגידים, עסקיים, פילנתרופים ותורמים - להבין את התמונה הכוללת ואת תרומתן של העמותות הפועלות בו בהקשר הרחב.
 
מידות מאמינה שדוחות מעין זה יתרמו לשינוי שהיא מבקשת לחולל, ובמרכזו קידום האפקטיביות של פעילותן של עמותות והצבת אפקטיביות כאמת מידה מרכזית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים.
 
הערה לגרסה הסופית של הדוח
לאחר הפצת גרסה מוקדמת של הדוח בקרב גורמים פעילים בעלי עניין בתחום, קיבלה מידות מספר הערות שנגעו בעיקרן לקיומו בדוח של היבט שיפוטי-השוואתי כלפי עמותות, אשר יוצר, כך נטען, דירוג הלכה למעשה של עמותות שונות בתחום. זאת, מבלי שהדבר הובא לידיעתן בצורה ברורה דיה במסגרת תהליך עריכת הדוח. לאור ההערות התקיים דיון בצוות מידות ובוועד המנהל שלה, שבעקבותיו הוחלט להסיר מהדוח ביטויים מהם משתמע דירוג.
 
 
תודה,
צוות מידות
 
להורדת הדו"ח לחצו כאן

נא להשאיר פרטים