מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
א א א

כלים לאפקטיביות

כחלק מהמאמצים של מידות לקידום אפקטיביות ומדידה חברתית, מידות מפתחת ידע וכלים מתקדמים לשימוש עצמי של כלל בעלי העניין בשדה החברתי. אנו ממליצים לכל גורם הפעיל בשדה החברתי לעשות שימוש בכלים לטובת קידום האפקטיביות של פעילותו החברתית.