מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אפקטיביות מידות

כארגון ששם לעצמו למטרה לקדם תהליכי בחינת אפקטיביות בקרב ארגונים חברתיים, גם אנו מבצעים בדיקה חיצונית של אפקטיביות הפעילות שלנו אחת לתקופה. באביב 2016 ביצענו תהליך הערכה בקרב כל העמותות שעברו תו מידות ב-3 השנים האחרונות ובקרב עמותות נוספות שנעזרו בשירותי מידות.
 

נא להשאיר פרטים