מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מה ניתן ללמוד ממנהלים מובילים במגזר השלישי?

במחקר שערכה ד"ר רונית עמית, מנכ"לית קרן גנדיר, נחקרו דפוסי הינהול של מנכ"לים מצליחים במגזר העסקי כדי לבחון כיצד משפיע סגנון הניהול שלהם על הישגי החברות שבראשם הם עומדים. במקביל נאסף מידע על סגנון הניהול של מנכ"לים במגזר השלישי, ונערכה השוואה בין שתי הקבוצות.
 
מטרת המחקר הייתה לפתח ידע חדש עבור מנכ"לים של ארגוני מגזר שלישי ולסייע להם למקסם את יכולתם הניהולית ולהנהיג את הארגונים למימוש ייעודם.
 
מסקנות המחקר מצביעות על שוני בין המנהלים משתי הקבוצות - מנכ"לים של ארגונים במגזר השלישי בולטים בכישורי מנהיגות, ופחות בולטים בדפוסים של ניהול המחויב לתוצאות. כמו כן נמצאו מאפיינים ארגוניים שונים בשני סוגי הארגונים.
 

נא להשאיר פרטים