מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

"בלי 'תו מידות לאפקטיביות', אי אפשר לגייס כסף מתורמים"

בחודשים האחרונים מתקיים שיח בין נציגי פורום המנכ"לים ובין נציגי מידות, בראשות היו"ר החדש, אבינעם ערמוני. הנושאים המרכזיים שנדונו במסגרת הפורום סבו סביב הטענות הבאות:
 
 • יותר ויותר תורמים, בישראל ובארה"ב, לרבות קרנות, דורשים מהעמותות להציג את "תו מידות לאפקטיביות", נותנים עדיפות ברורה לעמותות בעלות תו, ובמקרים אחרים - לא מוכנים לתרום לעמותה שלא עברה תהליך בדיקה ויכולה להציג תו. בכך הופכת 'מידות' לחסם לעמותות רבות.
   
 • תהליך מידות בודק איכות ניהול ולא אפקטיביות.
   
 • מידות לא מעניקה כלים וייעוץ לעמותות, כדי שאלה תוכלנה להשתפר ולעמוד ברף שנקבע. בהינתן מצבן הכלכלי של העמותות, הרף הופך מכביד ולא רותם. עלתה הבקשה ש'מידות' תוותר על הבדיקה ותהפוך לגורם ייעוצי בלבד.
   
 • שיתוף הפעולה בין החשב הכללי לממשלה ובין מידות - הפיילוט במסגרתו בוחנת הממשלה האפשרות לאמץ האפקטיביות כאמת מידה נוספת לתמיכה ממשלתית בעמותות עשוי להוות חסם נוסף בדרכן של העמותות לגיוס משאבים.
   
 • דירקטוריון מידות נתפס עסקי וחסר נציגי שטח/עמותות.
   
 • תהליך מידות גנרי ולא נותן מענה למגוון הסוגים והגדלים במגזר.
   
 • התהליך ארוך ומורכב, וגוזל מן העמותות, העמוסות ממילא ומוגבלות במשאבים, זמן רב.
   
לאור השיח, והבנה של 'מידות' את הטענות, שוקדת 'מידות' על הוספת נציגי שטח/עמותות לדירקטוריון שלה, וכן פועלת להרחיב את סל שירותיה, כך שיכללו גם כלי חינמי, שיאפשר לעמותות לבחון את עצמן בהתאם למתודולוגיית מידות; וזאת ככלי ללמידה, שיפור ובמידת הצורך הכנה לתהליך 'תו מידות'.
 
באשר ל"עיגול לטובה"- החלטת הועדה הציבורית נותרת בעינה ולפיה, על עמותה להיות בעלת תו מידות מתוקף כתנאי סף לכניסה לקבוצת העמותות הנהנות מהכספים הנאספים מן הציבור. עמותות שאינן יכולות, מפאת גודלן, להיבדק, תתבקשנה לעבור את המבדק העצמי ולעבור לעיגול לטובה להמשך תהליך.
 
בנוסף תהליך התו יעניק רגישות גדולה יותר לשוני בין העמותות, בהתאם לתחום הפעולה, סוג העמותה, מודל פעולתה, היקף פעילותה וכיו"ב.
השיח אמנם לא הביא לכדי גמר ופתרון את כל הסוגיות במחלוקת, אך כן מאפשר שיח משמעותי, שמביא לשינוי.
 
 

נא להשאיר פרטים