מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות

מסמך חדש של מכון ברוקדייל מספק כלים מעשיים למדידת תוצאות עבור ארגונים המספקים שירותים וגופים ממשלתיים היוזמים הפעלה של מערכות למדידת תוצאות. לצד ההנחיות הכלליות ליישום תהליך כולל של מדידת תוצאות, המסמך גם מנתח התנסויות ספציפיות במדידת תוצאות הממחישות מקצת הבעיות והפתרונות שכרוכים בתהליך כזה. המסמך הוכן במסגרת פרויקט משותף של מכון ברוקדייל עם משרד הרווחה, במטרה לקדם מדידת תוצאות בשירותי הרווחה.
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים