מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

קטלוג גישות למדידת השפעה חברתית של קרן רוקפלר

Catalog of Approaches to Impact Measurement
Sara Olsen and Brett Galimidi, Social Venture Technology Group, with the support of The Rockefeller Foundation
 
קטלוג גישות למדידת השפעה חברתית (2008)
אולסן וגאלימידי, SVTG
 
קרן רוקפלר מימנה הפקתו של מסמך מקיף זה, אשר מתאר בהרחבה וממפה 25 כלים וגישות למדידת תוצאות והשפעה חברתית. הקרן יזמה את כתיבת המסמך בעקבות מסקנות שגיבשה קבוצת חוקרים (RIIC), שמהן עולה כי חיוני ללמוד, לרכז ולהנגיש מאמצים שונים – אשר ברובם אינם מוכרים לבעלי עניין שונים – לזיהוי ומדידה של השפעה חברתית, כמו גם לניסיונות פיתוח של שיטת מדידה אחידה ומקובלת כאמצעי לשיפור תוצאות הפעילות במגזר כולו.
 
מחברי הקטלוג מזהים שינוי בדרך בה פילנתרופים תופסים את תפקידם: לא עוד תרומה ונדבנות, אלא השקעה חברתית, שמטרתה יצירת שינוי וערך חברתי וחיפוש אחר החזר להשקעה. הפילנתרופים "החדשים", המשקיעים החברתיים, מעוניינים לוודא לא רק שכספם הגיע לייעדו וביעילות, אלא שתרומותיהם יצרו שינוי. לשם כך, הם מעודדים ארגונים למדוד את השינוי שחל, וזאת כדי להבין אם תרומתם, קרי אם השקעתם היתה כדאית.
 
הכלים שאליהם מתייחס המסמך סווגו לשלושה סוגים: כלי דירוג, כלי הערכה וכלים ניהוליים. המחברים מגדירים השפעה חברתית (Impact) כתוצאות שהושגו בעקבות פעילות הארגון שלא היו מושגות בלעדיו. הם מבחינים בין אימפקט יישומי, המתבסס על תהליכים, אנקדוטות וסיפורים אקראיים, ובין אימפקט מוכח, המבוסס על איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם באופן שיטתי ולאורך זמן. האימפקט האופטימלי משלב אימפקט מוכח עם ניתוח ביצועים פיננסי.
 
 
 

נא להשאיר פרטים