מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

חמש השאלות של מידות

חמש השאלות שכל עמותה אפקטיבית יודעת לענות עליהן
 
השאלון שלפניכם מציג חמש שאלות פשוטות הנוגעות להיבטים שונים של פעילותכם, ואשר התשובות להן עשויות להעיד על מוכוונותכם לאפקטיביות ולהשפעה חברתית: 
 
1. מהי הסוגייה החברתית (הבעיה) שאתם מנסים לפתור?
2. מה אתם עושים כדי לפתור או לצמצם אותה?
3. מהם ההישגים שלכם?
4. איך אתם יודעים מה אתם מצליחים להשיג?
5. מה אתם לומדים וכיצד אתם משפרים את פעילותכם?
 
אנו סבורים כי לעמותה שיש בידה תשובות מנומקות וברורות לשאלות אלה יש סיכויים טובים להיות אפקטיבית ולהשיג את ההשפעה החברתית הרצויה.
מילוי השאלון הוא חובה במסגרת תהליך הדירוג, ומשמש כלי בידי מידות להערכת העמותה שלכם. אנו עדים לקבוצה הולכת וגדלה של משקיעים חברתיים שמבקשים להתרשם מהתשובות לשאלות אלה, והן מהוות שיקול משמעותי עבורם בהחלטה על תרומה. לפיכך, מומלץ לכם לכלול נושאים אלה בבקשותיכם לתרומה ובפרסומיכם באתר האינטרנט שלכם.
 
1. הסוגייה החברתית - מהי הסוגייה החברתית שהעמותה שלכם רוצה לטפל בה? בתשובתכם אנא התייחסו לקהל היעד שאתם מבקשים להיטיב עמו, לצרכיו, לבעיה שאתם מבקשים לפתור, לשינוי שאתם מבקשים להשיג וכו'. 
 
עמותות פועלות להיטיב עם מוטביהן ולתת מענה לצרכיהם במתן שירות או מוצר, או באמצעות מאמצים לשינוי חקיקה ומדיניות. כדי להצליח במשימתה על העמותה לבחון לעומק את הסוגייה החברתית - להכיר את קהל היעד, ללמוד את מאפייניו וצרכיו, להכיר גופים אחרים המספקים מענה לצרכים אלה ולהגדיר את הבעיות שהיא רוצה לפתור. לדוגמה, עמותה המפעילה מועדונית לילדים עם מוגבלויות כדאי שתדע כמה ילדים כאלה יש באזור שבו היא פועלת, מה הם הצרכים הייחודיים להם, אילו גופים נותנים מענה לצרכים אלה ומה הם הפתרונות שהם מציעים.
 
תשובה מלאה לשאלה זו מצריכה התייחסות לנקודות הבאות:
מה הבעיה; על מי היא משפיעה; על כמה אנשים היא משפיעה; מה מידת ההשפעה על קהל היעד; מהו פוטנציאל העזרה – כמה מקרים ניתן היה למנוע; מה מידת המעורבות של הממשלה בטיפול בבעיה.
___________________________________________________________________________________________
 
2. הפעילות – מה אתם עושים כדי לפתור את הבעיה שתיארתם? מהו מודל הפעולה שלכם?
 
סיכויי העמותה להשיג את השינוי החברתי המיוחל גדולים יותר אם היא הגדירה מהו מודל הפעולה שיביא לשינוי (Theory of Change). הכוונה להסבר רציונלי המקשר בין התוצאה שהעמותה רוצה להשיג לבין הפעילות שעליה לבצע לצורך כך. לדוגמה, עמותה העוסקת במניעת שימוש בסמים בקרב בני נוער מפעילה קו סיוע טלפוני שאליו יכולים בני הנוער לפנות. בעמותה סבורים כי בני נוער שיפנו לקו הסיוע יקבלו ייעוץ שימנע מהם להשתמש בסמים, וכך תושג מטרת העמותה – הפחתת שיעור המשתמשים בסמים בקרב בני הנוער בארץ. עמותה אחרת הפועלת להשגת מטרה זו בחרה במודל פעולה שונה, והיא מעבירה סדנאות בבתי ספר שבהן פוגשים התלמידים מכורים לסמים שנגמלו. עמותה שלישית משקיעה מאמצים בפעילות סנגור לשם החמרת עונשי המאסר הקבועים בחוק על שימוש בסמים. בשלושת המקרים התוצאה הרצויה זהה, אולם הדרך להשיגה שונה.
 
תשובה מלאה לשאלה זו מצריכה התייחסות לנקודות הבאות:
מהו חזון העמותה וייעודה; מהו מודל הפעולה שהעמותה בחרה; אילו פעילויות קיימות בעמותה לאור המודל, בחלוקה לקטגוריות; כמה מוטבים משרתת כל פעילות; מה שיעור ההוצאה על כל פעילות; יש לציין נתונים כמותיים רלבנטיים לכל פעילות, ככל שניתן.
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. ההישגים - מה אתם מצליחים להשיג באמצעות הפעילות שלכם? מהן התוצאות של הפעילות? איזה שינוי הצלחתם לחולל בקרב המוטבים שלכם ובכלל? מהי ההשפעה החברתית שלכם? (שאלה זו אינה מתייחסת לאופן שבו אתם מודדים את התוצאות – על כך בשאלה הבאה - אלא לתוצאות עצמן)
 
את ההישגים של העמותה יש לבחון לאור המטרות שהציבה לעצמה. בעמותות מסוימות ההישגים מתבטאים בתפוקות משמעותיות: התפוקה המרכזית של בית תמחוי, למשל, היא מספר האנשים שמקבלים ארוחה מזינה בכל יום. בעמותה כזאת, שמטרתה להאכיל את הנזקקים ואינה מתיימרת לשנות את עמדותיהם של מוטביה או לפעול למיגור העוני, ההישגים יהיו מספר האנשים הנהנים מהשירות ואיכות השירות.
בעמותות אחרות, השואפות לחולל שינוי עמוק יותר, לא די בתפוקות משמעותיות כדי להעיד על הצלחה בהגשמת המטרות. אם ניקח לדוגמה עמותה המעבירה סדנאות העצמה תעסוקתית, הרי שלא מספיק להציג את מספר המשתתפים בסדנאות כעדות להצלחה – יש לבדוק האם להשתתפותם בסדנה הייתה השפעה חיובית על חייהם. עמותה כזאת יכול להציג כהוכחה להצלחתה את מספר המשתתפים שהצליחו למצוא עבודה ולהחזיק בה במשך יותר מחצי שנה מאז סיום הסדנה.
דוגמאות נוספות להישגים יכולות להיות שינוי בעמדות או בהתנהגות המוטבים שקיבלו שירות מהעמותה, שינוי בדפוסים חברתיים (למשל ירידה במספר מקרי האלימות או עלייה במספר המתגייסים לצבא), שינוי במדיניות ממשלתית (למשל חקיקת חוק או הפניית תקציבים), הפחתה של זיהום סביבתי, העלאת המודעות בציבור לנושא כלשהו ועוד.
 
תשובה מלאה לשאלה זו מצריכה התייחסות לנקודות הבאות:
מה התפוקות הנובעות מהפעילות; מהן התוצאות וההשפעה החברתית הנובעות מהפעילות; מהו הקשר בין התפוקות לתוצאות; יש לשלב בין "סיפורים" ל"מספרים" ולציין מסקנות של מחקרי הערכה ואמצעי מדידה שונים, ככל שישנם.
 
___________________________________________________________________________________________
  
4. מדידה - כיצד אתם יודעים מה הם ההישגים שלכם? במילים אחרות, האם וכיצד אתם מודדים את התוצאות של פעילותכם? בתשובתכם אנא התייחסו לשיטות המדידה הנהוגות בעמותה, לתדירות המדידה ולהיקפה. התייחסו גם למדידה שהניבה את התוצאות שהזכרתם בסעיף הקודם.
 
שיטות המדידה ותפיסות המדידה משתנות מעמותה לעמותה ותלויות בסוג התוצאות שהיא רוצה להשיג ובתחום שבו היא פועלת. המדידה יכולה להתבצע על ידי העמותה עצמה או על ידי גורם חיצוני כלשהו, עליה להיות תדירה ושיטתית ולהתייחס למטרות שהעמותה הציבה לעצמה. חשוב שעמותה תבצע מדידה של התוצאות שלה כדי לדעת שהפעילויות שהיא מקיימת מצליחות להשיג את המטרות הרצויות.
לדוגמה, עמותה המפעילה תכנית להקניית מודעות לזכויות קשישים ביקשה לבדוק אם התכנית השפיעה לטובה על חיי המשתתפים בה. כעבור שנה מתום התכנית ערכו עובדי העמותה סקר טלפוני בקרב המשתתפים ושאלו האם בעקבות ההשתתפות בתכנית ניסו הקשישים למצות את זכויותיהם ברשות המקומית ובקופות החולים, האם הצליחו בכך והאם לצעד זה הייתה השפעה חיובית על חייהם.
 
תשובה מלאה לשאלה זו מצריכה התייחסות לנקודות הבאות:
מהם מדדי ההצלחה העיקריים של העמותה; אילו שיטות מדידה והערכה העמותה נוקטת; באילו פעילויות הן מיושמות; מה נמדד ובאיזו תדירות.
___________________________________________________________________________________________ 
 
5. בשיפור מתמיד - כיצד תהליכי המדידה סייעו לכם לשפר את הפעילות ולהגביר את האפקטיביות של העמותה? בתשובתכם אנא התייחסו למסקנות שהסקתם ולשינויים שיישמתם לאור תוצאות המדידה.
 
עמותה אפקטיבית אוספת נתונים בתהליכי מדידה, אך חשוב לא פחות – היא עמותה לומדת אשר משתמשת בנתונים בעת קבלת החלטות הקשורות לנושאים בעלי משמעות אסטרטגית לעמותה ולמטרותיה החברתיות, כגון פתיחה או סגירה של תכניות. לדוגמה, עמותה המעניקה שירותים לנוער בסיכון ערכה סקר בקרב בני הנוער שהשתמשו בשירותיה. בסקר התברר כי רוב בני הנוער סבורים כי העבודה הפרטנית עם מדריכי נוער תורמת להם יותר מאשר הסדנאות הקבוצתיות המועברות במועדון. הנהלת העמותה החליטה לצמצם את היקף הסדנאות ולהפנות את התקציב שהתפנה לתגבור העבודה הפרטנית.
 
 
תשובה מלאה לשאלה זו מצריכה התייחסות לנקודות הבאות:
מה למדה העמותה כתוצאה מהשימוש באמצעי המדידה; כיצד שימשו תהליכי המדידה וההערכה כמנוף לשיפור בעמותה; אילו אתגרים העמותה חוותה; אילו מטרות הוצבו אך לא הושגו; איזו אסטרטגיה העמותה נוקטת כדי לעמוד במטרות שלא הושגו.
 
___________________________________________________________________________________________
 
 
שאלון זה מבוסס על עבודתם של עמיתינו בארגון הבריטי New Philanthropy Capital) NPC), כפי שהוצגה במאמרם Talking About Results מספטמבר 2010. 

נא להשאיר פרטים