מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

שאלון אפקטיבי למשקיע האסרטיבי

השאלון מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
משקיע חברתי אפקטיבי (יש המשתמשים במונח 'תורם' או 'פילנתרופ') הוא אדם, ארגון או רשות המבקשים לפתור סוגייה חברתית והשקעותיהם מחוללות שינוי משמעותי לטובה בחייהם של אנשים ובחברה כולה.
להלן 6 היגדים. כמה מהם מתארים אותך כמשקיע חברתי / כתורם? בהתאם לתוצאה תוכל למקם עצמך בסולם המופיע בתחתית השאלון.

1. תיאור נתונים בדבר השפעה ותוצאות:
אני יודע לתאר לא רק את התחומים בהם אני משקיע (כגון: ילדים בסיכון, זקנים, איכות סביבה וכו'), אלא גם את התפוקות והתוצאות של העמותות בהן אני משקיע. לדוגמא: עמותת X לה אני תורם בתחום הילדים בסיכון, מטפלת ב- 700 ילדים בשנה, ומתוכם מצליחה לחולל שינוי בקרב 40%, דבר שמתבטא בכך שהם מסיימים תיכון, מתגייסים לצבא ולא מעורבים בפשיעה.

2. השקעה בהתאם לשלבי התקדמות מדווחים:
חלק מתרומותי מותנה בדיווח על התקדמות או ביצוע שלבים מוקדמים אצל הגוף הנתרם.

3. מעורבות:
אני או נציג שלי מעורבים בניהול העמותה, כחברים בוועד המנהל, מועצה ציבורית, אסיפה כללית וכיו"ב. אני נפגש לעתים עם הצוות הבכיר בעמותה.

4. דוח מקדים ודיווחים שוטפים:
טרם הבחירה לאיזו עמותה להשקיע, אני מקבל דוח על העמותה, פעילותה והאפשרות שלה להביא לשינוי החברתי המבוקש. בנוסף, אני מקבל דוחות שוטפים על התקדמותה והישגיה כמו גם על אתגריה ובעיותיה.

5. בחירה ואסטרטגיה:
השקעותיי החברתיות נובעות מבחירה ומאסטרטגיה בדבר התחומים החברתיים בהם אני מבקש להשפיע ודרך השינוי המועדפת עלי.

6. בניית תשתיות שמגדילות את המסוגלות של הארגון הנתמך:
אני מוודא כי חלק מהשקעותיי החברתיות, ינותבו לא רק לפרויקטים או לסיוע ישיר למוטבים, אלא ישמשו לבניית המסוגלות והיכולת של העמותה הנתמכת (כגון: פיתוח מקצועי של הצוות, מערכת מחשוב נחוצה, פיתוח מערך גיוס כספים, תכנון אסטרטגי וכיו"ב).

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי