מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

Evaluation Practice and Capacity

הארגון האמריקני "Innovation Network" שמושבו בוושינגטון החליט לבחון אחת לשנה את מצב האומה בכל הקשור להטמעת מדידה והערכה במגזר השלישי. לשם כך הוא ערך סקר מקיף שלו השיבו 1,072 אלכ"רים מכל רחבי ארה"ב, ועל תשובותיהם ביסס את הדוח שלפניכם שנקרא "State of Evaluation - Evaluation Practice and Capacity in the Nonprofit Sector".
 
ממצאים
 • 85% מהארגונים קיימו הערכה של חלק מעבודתם בשנה החולפת.
 • 27% מהארגונים עבדו עם מעריך חיצוני. 6% מתוכם סיימו את התהליך ברגשות שליליים לגביו.
 • 31% מהארגונים הגדולים ו-9% מהקטנים הציבו עובד במשרה מלאה לטובת ההערכה.
 • כרבע מהארגונים משקיעים 5% מתקציבם או יותר בהערכה. ארגון אחד מכל 8 אינו משקיע כלל בהערכה.
 • חצי מהארגונים דיווחו שיש להם מודל לוגי שלפיהם הם פועלים. שליש דיווחו שהם שינו או ערכו את המסמך הרלבנטי בשנה האחרונה.
 • ניתוח כמותני נהוג ומקובל יותר מניתוח איכותני. כ-80% מהארגונים הגדולים ושני שליש מהקטנים משתמשים במדידת תפוקות ובניתוח משובים; כשליש מהגדולים וחמישית מהקטנים משתמשים בניתוח מקרי בוחן, קבוצות מיקוד וראיונות.
 • ארגונים מייחסים חשיבות רבה למדידת תוצאות והשפעה חברתית. דירוג גבוה יחסית קיבלה השאלה "לאיזה שינוי הביאה הפעילות"; אחריה בדירוג ניצבות השאלות "כמה טוב עשינו" וכמה עשינו".
 • המשקיעים, לדעת הארגונים, הם קהל היעד העיקרי (36%) של דוחות הערכה. הבאים בתור הם הוועד המנהל (22%), הנהלת הארגון (17%), הצוות (8%) והמוטבים (5%).
 • 98% מהארגונים עושים שימוש מגוון בנתוני דוחות ההערכה: לעריכת שינויים בפרוייקטים (79%), לדווח למשקיעים (74%), בבקשות מענקים (70%), בתכנון אסטרטגי (60%), ביח"צ (60%), בהחלטות על כח אדם (47%) ועל סדר עדיפות תקציבי (47%) ובפרסומים ומצגות (18%).
 • רבות הסיבות לכך שארגונים אינם מעריכים ומודדים את עבודתם: מצוקת כח אדם (96% סברו שזה אתגר המהווה מכשול בפני מדידה), מצוקה תקציבית (84%), היעדר ידע והתמחות מתאימה (81%) והיעדר תמיכה מההנהגה (42%).
 • במרבית המקרים, מדידה והערכה היא המשימה האחרונה בחשיבותה בארגון, למעט מחקר ארוך טווח. אגב, גיוס משאבים הוא המשימה הראשונה בסדר העדיפויות (שאינו כולל את הפעילות עצמה, כמובן).
 • 36% מהארגונים דיווחו שאף לא משקיע אחד תומך במאמצי הערכה ומדידה.
 
מסקנות
 • מצב האומה בהקשר של הערכה ומדידה במגזר השלישי: סביר.
 • מעט מדי ארגונים נהנים ממידה דרושה של תמיכה, יכולת וידע הנחוצים להערכת פעילותם.
 • ארגונים מוותרים על המאמץ לאסוף מידע איכותני לטובת איסוף פשוט יותר של נתונים כמותניים.
 • ארגונים משתמשים בהערכה כדי לצייר את התמונה הכללית של ההתקדמות שלהם, התוצאות שהשיגו ומידת האפקטיביות שהשיגה – או לא השיגה - פעילותם.
 • ארגונים משתמשים בנתונים שנאספו בדרכים שמחזקות אותם ומשפרות את סיכוייהם לייצר ערך חברתי.
 • מאמצי ההערכה כוללים התמקדות בתוצאות ובהשפעה החברתית, כמו גם בתפוקות ובשיעור שביעות הרצון של המוטבים, וכך (לדעת מחברי הדוח) צריך להיות.
 • מחצית מהארגונים נהנים מתמיכת הנהגתם במאמצים אלה.
 
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי