מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

Funding Success

( Funding Success – NPC's approach to analyzing charities (2005
 
מהי הדרך האפקטיבית ביותר לתרום לתחום מסוים? האם יש להעדיף פתרונות מסוימים על פני אחרים? הארגון הבריטי NPC
 (New Philanthropy Capital) מתמחה בכתיבת דוחות הסוקרים את הצרכים העיקריים בתחום מסוים, מתארים את הפתרונות האפשריים שמציעים ארגונים ורשויות וממליצים על עמותות בולטות לטובה שפועלות בתחום ומצליחות להשיג תוצאות אפקטיביות. במאמרם funding success שהתפרסם בשנת 2005 מסבירים אנשי NPC כי אחד הגורמים לחוסר אפקטיביות ביחסים שבין תורמים לעמותות הוא היעדר מידע אמין ומדויק לגבי התוצאות שעמותות משיגות, בעיקר מפני שמעטות הן העמותות שמודדות זאת. מסיבה זו הדוחות של NPC מדגישים את העמותות שמסוגלות להוכיח את הצלחתן, מתוך אלפי העמותות העוסקות בתחום מסוים. בהמשך המאמר מתוארת בפרוטרוט תפיסת העולם ההוליסטית של NPC לניתוח תחום פעילות, המתבטאת במיפוי סוגים שונים של פתרונות המשלימים זה את זה, וכן המתודולוגיה המשמשת אותם בהערכת עמותות.
  

נא להשאיר פרטים