שקיפות מידותדוח מילולי לשנת 2016
 
דוח כספי לשנת 2016
 
דוח מילולי לשנת 2015

דוח כספי לשנת 2015
 
דוח מילולי לשנת 2014 
 
דוח כספי לשנת 2014
 
דוח מילולי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2013
 
דוח מילולי לשנת 2012
 
דוח כספי לשנת 2012
 
דוח מילולי לשנת 2011
 
דוח כספי לשנת 2011
 
דוח מילולי לשנת 2010
 
דוח כספי לשנת 2010
 
דוח מילולי לשנת 2009
 
דוח כספי לשנת 2009 
 
דוח מילולי לשנת 2008
 
דוח כספי לשנת 2008
 
אישור ניהול תקין לשנת 2014
 
אישור ניהול תקין לשנת 2013
 
אישור ניהול תקין לשנת 2012
 
 
אישור ניהול תקין לשנת 2011
 
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46)
 
 
אישור ניכוי מס במקור
 
 
 
 

http://www.midot.org.il/שקיפות מידות