Money For Good 2010 
  ( 2010 )Money For Good 

האם אתם מבזבזים משאבים בפנייה לתורמים שלא יתרמו לכם? איך לפנות לתורמים הנכונים בצורה הנכונה?
Hope Consulting – חברה אמריקאית לייעוץ אסטרטגי סקרה פילנתרופים בארה"ב ובדקה את שיקוליהם במתן התרומה והאם הם מתחשבים בהשפעה החברתית שמייצרים הארגונים להם הם תורמים. המסמך, במימון מכון אספן, מפלח את המשקיעים החברתיים לשישה טיפוסים לפי מניעי התרומה שלהם ובוחן את אופן קבלת ההחלטות שלהם ואת סוג המידע עליו הן מבוססות. מסמך זה עשוי לסייע לעמותות להבין את שיקוליהם של תורמים ולדעת כיצד לפנות אליהם ולנצל הזדמנויות למינוף הכנסותיהן. המסמך גם רלוונטי למי שמעוניין לקדם את שכלול המפגש בין עמותות לתורמים.
 
לקריאת המאמר המלא

http://www.midot.org.il/Money For Good 2010