תנאי שימושאתר זה מופעל על ידי בעלת האתר, חברת מידות - שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ (להלן: "מידות" או "החברה") ועובדיה. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם בינך לבין מידות.  האמור לעיל רשום ברבים ובזכר לשם הנוחות בלבד, וכל האמור בו מכוון גם ליחיד וכמובן, לשני המינים.

גלישה באתר ו/או שימוש בשאלונים המפורסמים בו ו/או כל ממידע אחר המופיעים בו, פירושם מתן הסכמתך להיקשר בתנאי שימוש אלו, לרבות במדיניות הפרטיות של מידות, המפורסמת כאן

 

מובהר כי מידות  שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת על ידי הוספה, גריעה או שינוי של תנאים אלו, ללא צורך במסירת הודעה מראש, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. על אחריותך כמשתמש להתעדכן בתנאים אלו מעת לעת ובכל שינוי הנעשה בהם. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה.

נוסח תנאי השימוש אלו, בגרסתו המעודכנת, יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.  

 

בנוסף, מובהר כי מידות רשאית לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, זמינותו ואת סוגם או טיבם של השירותים המוצעים בו, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמשי האתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

1.      כללי - האתר ושירותי החברה

1.1.     מידות- שיקוף ודירוג מלכ"רים בע”מ,  היא חברה לתועלת הציבור הפועלת ללא כוונת רווח.

1.2.    האתר שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט הכולל מידע על דירוג האפקטיביות של עמותות שונות במשק הישראלי, ואשר מאפשר לכל עמותה לבצע אנליזה עצמאית למידת האפקטיביות שלה, על סמך פרמטרים המסופקים על ידי מידות.  כמו כן, האתר מספק מידע הקשור למגזר השלישי, הכולל, בין היתר, מידע הקשור לאפקטיביות בעשייה חברתית, מיפוי תחומי פעילות חברתית ומידע על ארגונים שונים שנאסף על ידי החברה ממקורות שונים.

1.3.     יודגש, כי תנאי שימוש אלו חלים על כלל משתמשי האתר ועל כל שירותי מידות כמפורט מעלה.

1.4.    החברה רשאית לחסום גישה זמנית אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

1.5.    לא תהיה לך כמשתמש באתר ו/או למי מטעמך ובשירותי מידות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד מידות, ו/או  כלפי כל מי מטעמה.

1.6.    האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

2.      קניין רוחני וסימני מסחר

2.1.    האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו, הנו רכושה הבלעדי של מידות ו/או של צדדים שלישיים הקשורים למידות. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים הניתנים בו ועל ידו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בהם, ובתוכן אשר יפותח על ידי מידות או בעבורה בעתיד, הנן רכושם הבלעדי של מידות ו/או של צדדים שלישיים, ויישארו בבעלותם המלאה בכל עת. אין להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת מידות מראש ובכתב לכך. הסכם זה מעניק למשתמשי האתר אך ורק הרשאה להשתמש באתר, בשירותיו ובתכניו, ונאסר על ידך או על ידי מי באמצעותך לעשות כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של מידות.  

2.3. האתר, לרבות אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, שאלונים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות, וכלי עזר לשימוש עצמי בידי העמותות הינם רכושה של מידות ו/או אשר ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות למידות ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

2.5. הנך מתחייב שלא לבצע כל שימוש מסחרי באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת מידות. חל עליך ועל יתר המשתמשים באתר איסור מוחלט לבצע באתר שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל מפריט מפריטי המידע, התכנים, השאלונים, או השירותים שמקורם באתר מבלי לקבל רשות מפורשת של מידות בכתב ומראש.

2.6.  כל משתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה אשר אינה עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש, או העלולה לפגוע באופן כלשהו, בזכויות החברה, באתר או בתוכן.

2.7.  המשתמש מתחייב שלא לנסות לפרוץ לאתר, לבצע ניסיונות לעשות שינויים באתר או לנסות להחדיר לאתר קוד זדוני.

3.      אחריות

3.1.    האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS). בכוונת החברה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם החברה אינה מעדכנת את המידע באופן יום-יומי, ולכן ייתכן כי המידע אינו עדכני או מדוייק למועד הצפיה בו על ידך. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע או להתאמתו למטרה מסוימת. המשתמש מודע ומסכים לכך שכל שימוש ו/או הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה כלפי מידות ביחס למידע המוצג בו.

3.2.    מידות אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. החברה לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש, או לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי כספי או אחר עקב גישה לאתר, והשימוש בו ובתכניו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תהיה אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש, או לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי, כספי (לרבות אובדן רווחים ישירים או עקיפים) או אחר שיגרם למשתמש או לאחר מטעמו כתוצאה מביקור באתר זה ו/או מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, ו/או לשימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים אליהם הגיע המשתמש באמצעות השירותים המוצגים או המפורסמים באתר.

3.3.   החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר החברה, יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת או רשת האינטרנט. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית ומערכות הרישום לאתר החברה ו/או לקליטה משוב נתונים ו/או לכל שיבוש ו/או תקלה אחרת, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים הניתנים על ידה, ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתמש.

3.4.    החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר החברה אשר מובילים לאתרים אחרים

3.5.    מידות אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים מהסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, אשר מבצעים שימוש בלוגו החברה ו/או במידע אשר נלקח ממנו, לרבות באתרים שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

3.6.    מידות אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

3.5. מידות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או למי מטעמו, במקרה שמידע אישי ו/או מידע אחר יאבד ו/או ינוצל לרעה ו/או יבוצע בו שימוש לא מורשה כלשהו.

3.6. החברה לא תשא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

3.7. מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה, הינך מסכים כי החבות הכוללת של החברה כלפיך, בגין כל הנזקים, לא תעלה, באף נסיבות, על סך כל הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, ב-12 החודשים שבסמוך לפני האירוע המקים את התביעה וככל שלא שולם סכום כלשהו, אז סך החבות כאמור לא תעלה על שקל אחד.

4.      הגנת הפרטיות

4.1.    החברה פועלת ותפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") על כל סעיפיו ודרישותיו.

4.2.    המשתמש, רשאי בכל עת לעיין, במידע הקיים באתר על העמותה, ואשר נמצא בידי מידות. ככל שנמצא כי מידע כלשהו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, יהיה רשאי לפנות למידות בדרישה לתקן את המידע או להסירו.

4.3.    ידוע לך כי לצורך מתן השירות באתר על ידי החברה עבורך, עושה מידות שימוש במידע אשר מנוהל על ידי צדדים שלישיים במאגרי מידע הרשומים בישראל על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגרי המידע"). אתה מצהיר כי ידוע לך כי ייתכן והמידע אשר נמסר באמצעותך דרך אתר החברה עלול להישמר במאגרי מידע רשומים אלו. לא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או זכות תביעה כנגד מידות ו/או הצדדים שלישיים, בעלי מאגרי המידע, בנוגע לשמירת המידע המועבר על ידך.

4.4.    מובהר כי מידות תהיה רשאיות לשמור את המידע הכלול במאגרי המידע בשרתים הנמצאים מחוץ לגבולות ישראל.

4.5.    למען הסר ספק, החברה לא תגלה שום מידע על משתמשיה הרשומים במאגר לאף גורם שהוא אלא לצורך ביצוע עבודתה או  על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי, או על פי דרישתה ביחס לכל דין, כל זאת בהתאם לסעיף 16 לחוק.   

4.6.    הרשמתך לניוזלטר אשר מציעה החברה, מהווה את הסכמתך לקבל דברי דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד שימוש באתר ולרבות "דבר פרסומת", כהגדרת מונח זה בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב- 1982. אתה רשאי,בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל דבר פרסומת מהאתר, לרבות ע"י שליחת דואר אלקטרוני לכתובת:  info@midot.co.il

 

 

5.      שונות

5.1.    הדין החל על תנאי השימוש ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת סמכות השיפוט הבלעדית תהיה מסורה לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב-יפו.

5.2.    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.


http://www.midot.org.il/תנאי שימוש