מדיניות פרטיות עודכן לאחרונה:  29/11/2015

חברת מידות- שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ(להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה www.midot.org.il )להלן: "האתר").

להלן תיאור המדיניות של החברה בנוגע לאיסוף, שימוש וחשיפה של מידע אישי שהחברה מקבלת כאשר המשתמש (להלן: "המשתמש" ) נכנס לאתר ועושה שימוש בכלים שמציע האתר.

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מאחר ומדיניות זו, בדומה לתנאי השימוש, עשויה להתעדכן מעת לעת, מומלץ לחזור ולעיין בה בכל כניסה מחודשת לאתר. הנוסח העדכני והתקף של מדיניות הפרטיות מתפרסם באתר בכל עת.

תוכן האתר מיועד לנשים וגברים כאחד. ניסוח מדיניות הפרטיות בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ותנאים אלה יחולו על כל משתמשי האתר. האתר והחברה מייחסים חשיבות עליונה לפרטיות המשתמשים באתר.

החברה פועלת למניעת הונאות, מניעת הלבנת כספים ושאר עבירות הקשורות לתחום הפעילות של האתר לשם כך על החברה לאסוף מידע. מדיניות פרטיות זו נועדה לפרט את סוג המידע שאנו אוספים על המשתמשים באתרנו והשימוש שאנו עושים בו.

גלישה באתר, התקשרות בהסכמים עם החברה, שימוש בכלים שבאתר ומסירת מידע באתר כל אחד לחוד ו/או כולם ביחד, פירושם מתן הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

1. מידע אישי

1.1.  החברה יכולה לאסוף מידע  אודות המשתמש.

1.2.  אין חובה בדין למסור מידע אישי לחברה אולם מסירת מידע אישי מהווה הסכמה לתנאים אלו.

1.3.  מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2. מידע אחר

2.1. "מידע אחר" הוא מידע אשר אינו מאפשר זיהוי אישי. המדובר במידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם מבקר משתמש, תאריך ושעות הביקור, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם בה אתה מבקר באתר כגון כתובת ה- IP של המחשב שלך, סוג הדפדפן ודף הרשת שביקרת בו לפני הכניסה לאתר (להלן: "מידע אחר"). 

2.2. השימוש במידע אחר נועד לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת שירותים חדשים בהתאם להתעניינות המשתמשים.

3. השימוש במידע

3.1. השימוש במידע האישי ובמידע האחר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות דיני מדינת ישראל, וזאת למטרות שלהלן:

3.1.1.    יצירת קשר עם המשתמש, בין היתר, לשם מענה לפניות, עדכון בקשר עם הסכמים עם החברה לרבות הודעה על איחור ו/או ביטול העסקה וכיו"ב;

3.1.2.    ביצוע החזר כספי (במידת הצורך);

3.1.3.    פיקוח על האתר וניתוחו לצורך שיפור תפקודו, עיצובו ואיכותו, וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ומחקר מקרים של חשד לשימוש לרעה;

3.1.4.    אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה. בכפוף לדין החל, בגלישתכם באתר אתם נותנים לחברה רשות לאחסן את המידע הנאסף מכם בבסיסי הנתונים שלה;

3.1.5.    הפצת ניוזלטר, מידע שיווקי ופרסומי, עדכונים והודעות בהתאם לתיק האישי של כל משתמש (בכפוף להסכמת המשתמש).

3.1.6.   ביצוע ניתוח סטטיסטי בנוגע לאיכות האשראי, דירוג האשראי הפנימי ותהליכי אישור הלוואות בחברה ולצרוך בניית מודלים סטטיסטים מדויקים ויעילים ככל שניתן.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי ו/או מידע אחר, אלא במקרים המפורטים להלן: 

4.1.במקרה שהמשתמש יפר איזה מתנאי השימוש (לרבות תקנון האתר ומדיניות פרטיות זו), ו/או אם יבצע או ינסה לבצע באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות בלתי חוקיות כלשהן;

4.2.אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;

4.3.בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה;

4.4.בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור ו/או כדי להגן על גופך או רכושך או גופו או רכושו של צד שלישי;

4.5.החברה רשאית להעביר למשתמש אחר מידע סטטיסטי, בהתאם לניתוח העסקאות הנעשות על ידה.

4.6.החברה רשאית למכור ו/או להעביר ו/או לחלוק באופן כלשהו לאחר את נכסיה, כולם או חלקם (לרבות, בין היתר, מידע אישי), וזאת בקשר לרכישה, מיזוג, ארגון מחדש של נכסי החברה או פירוק, והכל וללא צורך במתן הודעה על כך, ובתנאי שהמידע האישי והמידע האחר יישמרו בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

5. תקשורת בינך לבין החברה

החברה רשאית לשמור ולתעד את ההתקשרויות עמך על מנת לעבד את פנייתך, להגיב לבקשותיך ולשפר את שירותיה.

 
6. קבצי LOG

החברה משתמשת בכתובת ה- IP שלך בכדי לנתח את אופן הגלישה באתר ולעקוב אחר השימוש שהינך עושה באתר. לא ניתן לקשר את כתובות ה- IP למידע פרטי אודות המשתמש.

 

7. "עוגיות" /"Cookies"

7.1.   'עוגיה' היא קובץ טקסט קטן המועבר לכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש דרך הדפדפן בו אתה משתמש. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. קבצי ה-Cookies משמשים, בין היתר, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים על מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

7.2. אם ברצונך למנוע את השימוש ב"עוגיות", ביכולתך להתאים את הגדרות דפדפן האינטרנט שלך באופן המזהיר אותך מפני שליחת "עוגיות" או מונע את שליחתן למחשב האישי שלך.

 
8. אבטחת מידע

כידוע, מערכות אינטרנט מטיבן אינן בטוחות, בהתאם, אין ביטחון מוחלט שלא תתבצע חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של האתר על ידי גורם חיצוני. בהתאם לכך, אין האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם מתחייב שמאגרי המידע ושירותי האתר יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע, וכי המידע לא יאבד, לא ינוצל לרעה לא ייעשו בו שינויים על ידי צדדים שלישיים.

 
9. קישורים (links)

9.1. החברה עשויה להציג קישורים באופן המאפשר לה לעקוב אחר השימוש אשר נעשה בקישורים אלה. אין לחברה שליטה על קישורים לאתרים אחרים המופיעים באתר. בנוסף, גופים או אנשים אחרים שהחברה נעזרת בהם לצורך מתן שירותים הקשורים בניהול האתר (לרבות ביצוע תשלומים וגביה), ואתרי אינטרנט אחרים, עשויים למקם קבצי עוגיות או קבצים אחרים שלהם במחשבים שלך, לאסוף מידע או לבקש ממך ישירות מידע המאפשר זיהוי אישי. אתרי אינטרנט אחרים קובעים כללים שונים בקשר לאיסוף, שימוש או גילוי של מידע הניתן לזיהוי אישי. אי לכך, מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות והתנאים האחרים של אתרי האינטרנט האחרים לפני השימוש בשירותיהם.

9.2. יתכן שהאתר יכלול קישורים לאתרים אחרים באינטרנט, החברה אינה ממליצה ו/או נותנת חסות לאתרים האלו ואין לה שליטה לגבי התוכן או זמינותם של האתרים. כל שימוש של משתמש באתרים הללו הינו באחריות המשתמש בלבד. בנוסף, באחריות המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ותנאים אחרים אשר חלים על האתרים הללו.

9.3. הודעה והסרה. משתמש שהבחין בקישור לאתר אשר מפר זכויות יוצרים או בתוכן אחר שהועלה לאתר ואשר הפוגע בזכויות אחרות שלו או מפר את הדין, ידווח על כך לחברה, ללא דיחוי, באמצעות שליחת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני info@midot.org.il. החברה תהיה רשאית להוריד קישורים ותכנים כאמור בכפוף לכל דין.

 
10.   יצירת קשר

להערות או שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צרו עימנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות אשר יופיעו באתר מעת לעת.

 
                                         

זכויות יוצרים © 2015, מידות- שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ. כל הזכויות שמורות. 

 

http://www.midot.org.il/מדיניות פרטיות