AV ישראלעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות 
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה 

כ-2 מכל 1000 תינוקות נולדים עם לקות שמיעה. 90% מתוכם, להורים שומעים. היום, הודות לאבחון מוקדם, התאמה מוקדמת של טכנולוגיה והתערבות שיקומית מוקדמת, הם יכולים ללמוד לשמוע ולדבר כמו ילדים שומעים. כל ילד, בכל רמה של לקות שמיעה יכול לרכוש דיבור, שפה ואוצר מילים תואמי גיל. עבורם, ועבור ילדים אשר שמיעתם נפגעת בשנות חייהם הראשונות, שיקום על פי גישת AV המוכחת תוצאות (היא הגישה השמיעתית-מילולית) מבטיח למצות את הפוטנציאל השמיעתי והשפתי שלהם, ומאפשר להם להשתלב כשותפים מלאים, שווים ועצמאיים בעולם השומע. גישת AV שמה את המשפחה במרכז תהליך השיקום, תוך שילוב הפעוטות והילדים במסגרות חינוך רגילות מתחילת הדרך, כולל במסגרות שעד גיל 3.

עמותת  AV ישראל  הינה הארגון היחיד בישראל המוכר ע"י ה-Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing בארה"ב, והגוף היחיד המפעיל תכנית שיקום AV מלאה, כבר מעל שני עשורים. לתכניות השיקום של העמותה מאות בוגרים המשולבים בבתי ספר רגילים, בצבא ובמסגרות שירות לאומי, במוסדות להשכלה גבוהה, בישיבות גבוהות ובשוק העבודה, במקצועות בהן בחרו לעסוק. בשנת 2014 זכתה AV  ישראל בציון לשבח בפרס ראש הממשלה ליזמות וחדשות.

העמותה מציעה מגוון שירותים אשר מלווים את הילד ואת משפחתו בתהליך השיקום לרכישת שפה דבורה ונורמטיבית הכוללים:

מחקר מטעם המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בחן בשנת 2016 את ההישגים הלימודיים של צעירים עם לקות שמיעה ששוקמו בגישת  AVבישראל, ומצא הבדלים מובהקים ביניהם לבין אלו שלא לא שוקמו בתכנית AV. תוצאות המחקר הצביעו על תרומה חיובית של שיקום בשיטת AV לציוני בגרות ולשיעור זכאות לבגרות (60% בקרב בוגרי שיקום AV, כנגד 30% בקרב בוגרים שלא שוקמו בגישת AV). מסקנותיו מלמדות על עדיפות לשיקום בגישת AV בשנות הגיל הרך, כגורם התורם להישגים אקדמיים של צעירים עם לקות שמיעה מאוחר יותר בחיים.

בנוסף, AV  ישראל משמשת מרכז הכשרה מקצועית לסטודנטים ואנשי מקצוע מכל רחבי הארץ ומחו"ל, המציע מסגרות התנסות ולימודי המשך והתמקצעות בטיפול על פי הגישה השמיעתית-מילולית.

 

 


http://www.midot.org.il/av ישראל