מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תהליכי מדידה חברתית

מיפויים חברתיים ומחקר
» דוח תחום
כתיבת דוח מעמיק בנוגע לאחד מהתחומים החברתיים בהן הקרן עוסקת / מעוניינת לעסוק או רוצה להרחיב את הידע. העבודה על הדוח כוללת למידה של הספרות האקדמאית מהארץ ומהעולם, מיפוי השחקנים השונים הפועלים בארץ בתחום זה, ניהול תהליכים נוספים ללמידת הסוגיות המהותיות בתחום והמלצות לפעולה במסגרתו.
 
לאחר תהליך הלמידה תכתב טיוטה ראשונה ויערך תהליך תיקוף מול בעלי עניין בשדה. בסיומו של התהליך יפורסם הדוח אשר יוכל לשמש את בעלי העניין השונים. יש לציין כי התהליך המלא לכתיבת דוח התחום, היקפו, השאלות המרכזיות שבהן הוא עוסק ומטרותיו יגובשו עם המזמין בהתאם לצרכים שלו.
 
» מיפוי מרחב פעילות חברתי
המיפוי נועד לתת תמונה על הפעילות בתחום חברתי מסוים או אזור פעילות. במסגרתו נסרוק פעילות המגזרים השונים תוך העמקה במגזר השלישי. במסגרת המיפוי נפנה לזהות את הארגונים הבולטים הפועלים בתחום. המיפוי נועד לסרוק את התחום באופן שיגזור הבנות על צרכים, מענים ופערים בין אלו. בתחילת המיפוי יוגדרו תחומי המיפוי יחד עם המזמין, בסופו תוצג טבלת אקסל המכילה את כל החומרים ומסמך קצר מהסכם את ההבנות המרכזיות. המיפוי יכול להיערך כמיפוי ראשוני – מיפוי הנעשה באופן "חד צדדי" באמצעות איתור הידע או כמיפוי מעמיק יותר שיסתמך גם על יציאה לשדה והפצת קול קורא לארגונים רלוונטיים.
 
 
   
בניית כלי עבודה לתהליך בחירת ההשקעות של משקיע חברתי
מטרת התהליך להבנות כלי לסייע בהכרעה על ההשקעות של הקרן, לאור הפרמטרים והמצפן הערכי שהוגדרו. התהליך כולל מספר שלבים:
א. בירור המצפן הערכי של ההשקעות של הקרן. תהליך זה יכול להתקיים באופן פנימי בקרן או בשיתוף פעולה עמנו.
ב. קבלת חומרים מהקרן ולמידה על השקעותיה בשנתיים האחרונות והתהליכים שהובילו להכרעות.
ג. גיבוש קריטריונים להשקעה של הקרן שיבנו תוך דיון משותף עם הקרן.
ד. הבניית כלי לשימוש הקרן.
ה. הבניית כלי להצגת הארגונים וההמלצות השונות בפני ההנהלה / בעלי עניין.
 
 
הערכת תכניות חברתיות
תהליך זה נועד להעריך את אפקטיביות הפעילות של הארגון (או פרויקט מסויים) בקידום המטרה שלמענה נוצרה.
במסגרת התהליך נפנה להעריך את תוצאות הפעילות באמצעות בניית תהליך מחקר שיבנה וייתפר באופן ייעוד לצרכי המזמין ולארגון / תכנית / פרויקט שיוערך.
 
תהליך זה נועד לתת למזמין תשובות לשאלות הנוגעות לפעילותו והמלצות להמשך הפעילות. בסיומו יוגש דוח בפורמט מצגת שיסכם את עיקרי התובנות וההמלצות.
 
 
אנליזת עומק
תהליך זה כולל התבוננות בארגון ופעילותו תוך התייחסות לתהליכים הארגוניים והניהוליים ומעוניין להצביע על האפקטיביות התהליכית של הארגון. התהליך נשען על המתודולוגיה הסדורה של מידות וכולל קבלת חומרים מהארגון, ביצוע ראיונות, שאלון לעובדים, שיח עם מומחים ומידענות. בנוסף, בתהליך זה ניתן להוסיף אשכול התייחסות המותאם באופן ייחודי לצרכי הקרן. בשונה מתהליך תו מידות, התוצר של התהליך הינו דוח מקיף הכולל ציונים והתייחסות מפורטת לכלל הנושאים שנבחנו לתוצאות של פעילות הארגון, נקודות החוזק והנקודות שיש לחזק בארגון. 
 
הערכת אפקטיביות של קרן פילנתרופית
בתהליך זה נבקש להציע התבוננות על פעילות הקרן תוך התייחסות לתחומים ומרחבי הפעילות בהם היא פועלת ומשקיעה. במסגרת תהליך זה נזהה את החוזקות והאתגרים העומדים בפני הקרן כיום – הן בהיבטים הארגוניים כלפי פנים והן, בקשר שלה עם בעלי העניין השונים. תהליך זה יכלול התבוננות בתהליכים הפנימיים בקרן והידע הקיים בקרן אודות הערך החברתי של פעילותה. בחינה זו בנויה לפי מתודולוגיה סדורה ובמסגרתה ירואיינו בעלי תפקידים המעורבים בפעילות הקרן; תלמד, תמופה ותנותח פעילות הקרן בשנתיים האחרונות; ויערך מיפוי של ההשקעות שלה.
 
בנוסף, התהליך יכלול התבוננות ביחסי הקרן עם שותפיה החברתיים ובעלי העניין שלה – דוגמת עמותות וארגונים הנתמכים על ידה, עמותות וארגונים שפנו לקבלת תמיכה ונדחו בעלי עניין נוספים. זאת, על מנת להבין כיצד נתפס הערך החברתי של פעילות הקרן, נכסיה העיקריים, האתגרים והשאיפות של הארגונים בשיתוף פעולה עמה. במסגרת שלב זה יערכו סקרים מול כל בעלי העניין הרלוונטיים ויתקיימו מספר ראיונות. בסיום התהליך יוגש דוח (בפורמט מצגת) שיציג את הממצאים העיקריים תוך התייחסות לפעילות הקרן עד היום והמלצות לעתיד.
 
ליווי בבניית תכניות עבודה ומדדים
 
מידות מציעה מגוון שירותים מותאמים לכל ארגון הכוללים סיוע וליווי בהגדרת מדדי הצלחה, הן ארגוניים והן ספציפיים לפרויקטים או תכניות.
וכן בניית תכניות עבודה אפקטיביות, ארגוניות או לפרויקט ספציפי, תוך חשיבה משותפת יחד עם צוות העמותה.

כאמור, תהליך זה מותאם אישית לכל ארגון, יש לפנות למידות לקבלת הצעה ספציפית מותאמת למאפייני וצרכי הארגון.
 
 
 
 
 
 
תהליכי מדידה חברתית

נא להשאיר פרטים