מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

שירותי מידות

 
 
 מידות מספקת שירותי ייעוץ בכל תחומי המדידה החברתית כמפורט להלן:  
 
 
 
מיפוי ומחקר חברתי יישומי במטרה לספק תמונה רחבה ומעמיקה על תחום חברתי מסוים, לרבות:  הגדרת התחום, מיפוי בעלי העניין, הגדרת מדדי הצלחה משותפים, ומיפוי מודלים אפקטיביים לפעילות. 
 
 
 
 
 
גיבוש תיאוריית שינוי
סדנאות ותהליכי ייעוץ לגיבוש תיאוריית השינוי בהתאם לעקרונות המודל הלוגי.
 
זיהוי תיאוריות שינוי מובילות
איתור תיאוריות שינוי אפקטיביות בארץ ובעולם לקידום תחום חברתי מסוים לטובת תהליכי קבלת החלטות ברמה האירגונית או התחומית. 
 
דוגמאות:
תיאוריית שינוי לקרן גנדיר, עמותת אפי.
 
 
 
גיבוש מדדי הצלחה לארגון/פרויקט
ייעוץ וליווי הארגון בתהליך גיבוש מדדים לבחינת מידת המימוש של תיאוריית השינוי והאסטרטגיה האירגונית. 
 
הגדרת מדדי הצלחה משותפים
ניהול תהליך שיתופי בקרב מספר בעלי עניין הפועלים בתחום חברתי מסוים לפיתוח מדדי הצלחה משותפים. 
 
דוגמאות:
תכנית יתד: גיבוש מדדי הצלחה קשיחים לתכנית יתד – התכנית הלאומית לצעירים בסיכון, גיבוש מדדי הצלחה לעמותת ערכים בספורט.
 
 
 
 
הגדרת מערך מדידה ארגוני
הגדרת מערך מדידה ופיתוח כלי מדידה ייחודיים לפרויקט, ארגון או תחום חברתי לאור מדדי ההצלחה שגובשו. 
 
פיתוח מתודולוגית מדידה תחומית
פיתוח כלי מדידה גנריים המתאימים למספר בעלי עניין בתחום חברתי על מנת לאפשר מדידה אחידה, יעילה ועקבית.

תווי איכות חברתיים
כלי ייחודי המאפשר לבעלי עניין בתחום חברתי מסוים בחינה של איכות פעילותם ביחס למדדי ההצלחה התחומיים שהוגדרו. פיתוח הכלי נעשה באופן שיתופי עם השדה. 
 
דוגמאות:
פיתוח מערכת למדידת אימפקט התנדבות, פיתוח תו איכות לניהול התנדבות, פיתוח מערך מדידה לעמותת ערכים בספורט.
 
 
 
 
הערכת תכניות חברתיות
בחינת האפקטיביות של פרויקטים חברתיים בהתבסס על תפיסותיהם של כלל בעלי העניין באמצעות מערכת סקרים אינטרנטית המאפשרת מדידה אחידה ומהירה.  
 
מדידת אסטרטגיה חברתית
מדידת ההצלחה של מימוש היעדים החברתיים אסטרטגיים של הארגון, בהתבסס על ניתוחים איכותיים וכמותניים של הפעילות. 
 
מדידת אימפקט תחומי
מדידת תוצאות מרכזיות בשדה במטרה לספק תמונה ברורה ומהימנה לטובת קידום השדה אל עבר המטרות החברתיות הרצויות. 

דוגמאות:
הערכת אפקטיביות לישראל מעבר למגבלות, מדידת אסטרטגיה חברתית לקרן גנדיר, מדידת אסטרטגיה חברתית לעמותת אלומה, מדידת אימפקט חברתי בתחום הצעירים.
 
 
 
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים